تماس با ما فرازتدبیر

 " جهت کمک به پیشرفت و تعالی تولیدکنندگان و کارآفرینان محترم، بخش طرح موضوع در اولین جلسه مشاوره و عارضه یابی، بصورت رایگان درنظر گرفته می شود. "

آدرس:

اصفهان، خیابان شریف واقفی، سه راه ملک، پنجاه متر جلوتر از بانک ملی، ساختمان سپهر

تلفن تماس: 03132656339

مدیرعامل: دکتر مهدی کیخسروی

تلفن تماس: 09132676788