جهانی سازی برندها
در اواخر دهه 1980، تعادل جهان، که بر اساس سه بلوک اصلی (متحدان غربی، بلوک اتحاد جماهیر شوروی و جهان سوم) بنا شده بود، شروع به لغزیدن کرد. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرقی، که نمادی از سقوط دیوار برلین در 9 نوامبر 1989 بود، شکل دیگری از یک روند جهانی سازی حاکم شد: جهانی شدن نئولیبرال.

از اهداف این مقاله انجام آنالیزهای تاریخی برروی سیستم مدیریت کسب و کار به منظور دست یافتن به علت و چگونگی غالب شدن مدل سازمانی بازار در کشورهای غربی و اطراف آن و همچنین یادگیری به منظور روشن شدن تغییرات جاری در عصر دیجیتال است.

اگر از اهمیت محاسبه ی سرعت فروش در کاریز بی خبرید پس زمانی را برای خواندن این مقاله کنار بگذارید و اطلاعاتتان را درباره یک کاریز فروش سالم و بهینه، تازه کنید.

شخصیت برند قسمت سوم

آکرشخصیت برند را به عنوان مجموعه ای از خصوصیات انسانی مرتبط با یک برند تعریف میکند . در نتیجه در حالی که محققان مدل پنج عاملی عمدا طبقه اجتماعی و جنسیت را حذف کردند آکرمفهوم زنانگی را واردحیطه کاری اش کرد . مقیاس آکر جنبه های فرستنده و گیرنده را با هم مخلوط می کند و ترکیبی از مفاهیم مختلف هویت را در بر می گیرد . به عنوان مثال برند به عنوان یک شخص با برند به عنوان یک نماد و برند به عنوان یک محصول در مدل اکر ترکیب شده اند.

شخصیت برند قسمت دوم

روش های دیگری نیز برای طراحی شخصیت برندها وجود دارد. برای نمونه مارگرت مارک و کارول پیرسون شخصیت انسان را به 12 دسته اصلی تقسیم کرده اند. این دو نفر معتقدند که تمامی طراحان برند می توانند با استفاده از این مدل شخصیت برند خود را مدیریت نمایند.