ثروت، ثروتمندان و برداشت جامعه ما

چرا در جامعه‌ی کنونی آدم‌ها اگر اراده کنند پولدار نمی‌شوند؟
چه اتفاقی افتاده که وقتی از جوان امروزی سؤال می‌پرسیم: چرا کار نمی‌کنی؟

ریل قطار

مهارت تصمیم‌گیری:
در محله‌ای دو تا ریل راه‌آهن که یکی ریل سالم و دیگری ریل خراب بود.4 تا بچه تصمیم گرفتند که به آنجا بروند و بازی کنند.

کوسه های درون

کوسه های درون

وقتی همه نشستند تو بلند شو وقتی همه خوابند تو بیدار باش وقتی همه راه میروند تو بدو وقتی همه می گویند الان هیچ کسب و کاری نمی چرخد پاشو یک کسب و کاری راه اندازی کن کسب و کارهایی که در تاریخ ثبت شدند کسب و کارهایی بودند که در شرایط بحران راه اندازی شده اند چون وقتی در بدترین شرایط یک کاری را راه اندازی می کنید آمادگی برای مقابله با بدترین ها را دارید.