در این مقاله به بررسی معیار های مستند سازی ،شیوه ی مستند سازی،نظام مستند سازی،دستاوردهای مستند سازی و ....می پردازیم.

مدل تجانس یک چارچوب سازمان‌دهی عمومی را فراهم می‌کند؛ اما تحلیلگر سازمان نیاز به زیر مدل‌های دقیق‌تر و ریزتری دارد تا بتواند تجانس بالا یا پایین را تعریف کند.در این مقاله نمونه هایی از این زیر مدل ها را بررسی می کنیم...

یکی از مهم ترین روش های بهبود فرآیند ها در سازمان،مستند سازی است که با مطالعه ادامه ی مقاله با انواع روش ها ی مستند سازی،شیوه ی ساده ی مستند سازی،معبار های مستند سازی آشنا می شوید.

مفهوم تناسب و تجانس

مفهوم تناسب و تجانس
میان هریک از ورودی‌های سازمانی حدی از تناسب، تجانس و توافق به‌ صورت نسبی وجود دارد. تناسب و تجانس میان دو جزء به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

مدلی جهت آسیب‌شناسی رفتار سازمانی (قسمت هفتم)

ساختار و سازمان غیررسمی: این بعد از سازمان معمولاً جنبه ضمنی و نانوشته دارد اما کاملاً بر رفتار سازمان اثر می‌گذارد.

صفحه1 از4