طرح کمک متخصص

در سال ۱۹۹۵ اداره اسکاتلند طرح کمک از متخصص را برای غلبه بر برخی مشکلات معرفی کرد. طرح کمک متخصص برای بهبود عملکرد تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی شد که به دلیل موانع جانبی تقاضا، مانند تردید منافع و کاستی‌های جانبی تامین، از حمایت های خارجی استفاده می‌کردند.

اثربخشی برنامه‌های محلی و ملی

تلاش‌های زیادی برای بهبود در دسترس بودن و استفاده از تخصص خارجی توسط SME ها در طول دهه گذشته صورت‌گرفته است. متاسفانه، ارزیابی‌های کمی از تاثیر و اثربخشی آن‌ها در حوزه عمومی وجود دارد.

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش سوم)

چهارم اینکه، سوالاتی در مورد مناسب بودن مشاوران خارجی برای ارائه نوع راهنما و حمایت مورد نیاز وجود دارد. برخی ممکن است تخصص لازم را در مورد مسائل فنی و تجاری، و مهارت در تاثیرگذاری بر روش‌های غیر رسمی، انعکاسی و مشروط که کارآفرینان نوعا به مشکلات خود پاسخ می‌دهند، را نداشته باشند.

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش دوم)

معمولا، سه روش برای راهنمایی به SME ها وجود دارند. اول اینکه، حمایت مستقیم توسط آژانس‌های دولتی یا نیمه‌دولتی، به منظور ارتقا رشد کسب‌وکار و توسعه اقتصادی فراهم شده‌است.

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش اول)

یک ارزیابی از حمایت توسط مشاوران

افزایش قابلیت های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط (SME) در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.