برنامه ­ریزی مالی یا بودجه بندی، طرحی است که تعیین می­کند در یک سازمان، منابع به چه صورت به فعالیت­های مختلف تخصیص داده شوند تا به بیشترین میزان بهره­وری برسد. به دنبال برنامه­ریزی، فعالیت­ها هدایت و کنترل شده و نظم داده می­شوند.

از جمله مزایای بودجه بندی می­توان به این نکته اشاره کرد که در صورت بروز مشکلات و تهدیدهای پیش­بینی نشده، هزینه های مربوطه به سهولت قابل مدیریت خواهد بود و سازمان  از بحران جدی نجات خواهد یافت.

به کمک برنامه­ریزی مالی برای یک مدت زمان معین برای مثال یک سال میزان تولید، میزان فروش، هزینه­ها از جمله هزینه عملیاتی و هزینه تولید و نیز عملیات مالی مختلف سازمان پیش­بینی می­شود. در طی این فرآیند معین می­شود سرمایه گذاری در چه زمینه انجام شود و شرکت چه میزان پیشرفت خواهد کرد و به تعداد از اهدافش خواهد رسید.

اجرای بودجه بندی از این جهت اهمیت دارد که بین درآمدها و هزینه­های سازمان تعادل و هماهنگی برقرار می­شود و تا حد ممکن از هزینه­های اضافی جلوگیری می­شود. سپس برنامه اجرا شده و نظارت و کنترل می­گردد . به هر میزان که عملکرد واقعی سازمان طبق بودجه بندی پیش برود کاهش هزینه و افزایش در میزان سود و درنتیجه افزایش کارایی شرکت خواهیم داشت.

زمانی که از بودجه به عنوان ابزار کنترل استفاده می­شود، انتهای دوره است. در انتهای دوره، مدیریت برنامه ای که مورد انتظار بوده را با عملکرد واقعی سازمان مقایسه کرده و برای بهبود فعالیت­ها و رسیدن به اهداف مورد انتظار برنامه­ریزی می­کند.