در تاریخ 13/9/97 جلسه ی آموزشی وبررسی پروژه ی مشترک بین شرکت های نجات کسب و کار جهانی و فرازتدبیر با حضور پروفسور نجاتی ،دکتر رازقی،مهندس کیخسروی و پرسنل شرکت فرازتدبیر برگزار گردید.

در این جلسه در ابتدا به بررسی نقاط قوت و ضعف بنچمارک انجام شده در پروژه مشترک پرداخته شد و همچنین مطالب آموزشی پیرامون اندازه شرکت ها،عارضه یابی،مدل رشد گینر،فاکتورهای مانع رشد شرکت ها و کسب و کارهای خانوادگی توسط پروفسور دکتر نجاتی ارائه گردید