در تاریخ 13/9/97 جلسه ی آموزشی وبررسی پروژه ی مشترک بین شرکت های نجات کسب و کار جهانی و فرازتدبیر با حضور پروفسور نجاتی ،دکتر رازقی،مهندس کیخسروی و پرسنل شرکت فرازتدبیر برگزار گردید.