امروزه توجه به نیروی انسانی، مشتری سازمان ها، تامین نیاز ها و خواسته های آن ها از کلیدی ترین اصول هر کسب و کاری به شمار می رود. تا زمانی که نیازها و خواسته های کارمندان به عنوان مشتریان داخلی سازمان برآورده نشود کسب رضایت و وفاداری مشتریان بیرونی سازمان نیز امکان پذیر نمی باشد.

بازاریابی داخلی به عنوان یک تکنیک مدیریتی با هدف بهبود خدمات درونی در جهت کسب رضایتمندی هرچه بیشتر کارکنان انجام خواهد شد.

لذا بایستی گفت که فرض اصلی بازاریابی داخلی این است که به کارکنان به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان نگریسته شود و با آن ها به عنوان مشتریان داخلی رفتار شود زیرا که این امر منجر به کسب مزیت رقابتی و پیشی گرفتن از سایر رقبا خواهد شد.

منافع بازاریابی داخلی:

 • کارکنان را به انجام بهتر وظایفشان تشویق می کند.
 • باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ایجاد فهم و درک عمومی از سازمان درکارکنان می شود.
 • کارکنان بهترین خدمات را به مشتریان پیشنهاد می دهند و سهمشان در ارزش آفرینی و موفقیت سازمان بیشتر می شود.
 • منجر به افزایش ماندگاری مشتریان وعلاقه شخصی کارمندان به توسعه و پیشرفت خواهد شد.
 • مطالعه و اجرای بازاریابی درون سازمانی تاثیر بسزایی بر تعهد سازمانی نیز خواهد گذاشت .
 • تاثیر دیگر آن بر رفتار شهروندی سازمانی خواهد بود .رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنهابه شمار نمی آید و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد .
 • ایجاد تصویر واحد از شرکت یا سازمان ؛ سعی آموزش های سازمانی این است که یک نوع آگاهی و احترام نسبت به اهداف و مزیت های شرکت در همه کارکنان ایجاد کند تا در موقعیت های مختلف هر کارمند خود نقش یک سفیر را برای شرکت داشته باشد.
 • کاهش ناسازگاری و اختلاف بین دپارتمان ها و جایگاه های شغلی، توسعه همکاری و شتاب در اجرای وظایفی که در درون سازمان لازمه اجرای استراتژی های بازاریابی در بیرون از سازمان هستند.

     در ادامه نموداری جهت نشان دادن تاثیر بازاریابی داخلی یا درونی سازمان بر سایر عوامل دخیل در افزایش بهره وری سازمان ارائه شده است:

5

تاثیرات بازاریابی داخلی

     درطی فرایند بازار یابی داخلی سعی بر آن خواهد بود که به مقاومت های سازمانی در برابر تغییر غلبه کرده و گامی بزرگ در جهت انگیزه مند کردن کارمندان به سوی اجرای اثر بخش وظایف برداشته شود. بازاریابی داخلی به اقداماتی از قبیل مراقبت های بهداشتی، روابط مبتنی بر همکاری و غیره که سازمان را برای توسعه آموزش و ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور افزایش کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان خویش انجام می دهند توجه دارد.

     پس تلاش بر این خواهد بود که اقداماتی در این راستا طراحی و انجام گیرد ودر انتها میزان تاثیر دهی این فعالیت ها بر روند بهبود روابط درون سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. تمرکز هیئت مدیره و گروه بازاریابی در طی انجام این فرآیند بر چهاراصل زیر خواهد بود:

 • انگیزش نیروی انسانی
 • همسویی فعالیت ها و دیدگاه ها
 • گسترش اطلاعات در سازمان
 • آموزش پرسنل

در ادامه به توضیح عمومی تر دو اقدام اصلی در زمینه بازاریابی داخلی کارمندان پرداخته خواهد شد:

۱ـ ایجاد و ارائه مشوق

     اکثر فعالیت‌های بازاریابی داخلی بر مبنای فراهم آوردن مشوق‌هایی برای کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمان است. طبیعی است که یکی از راه های شناسایی این موارد نظر سنجی، طرح و بیان سوالاتی از شخص کارمندان است که در آن به بررسی اثر عوامل مختلف بر عملکرد پرسنل پرداخته می شود. برای ایجاد اشتیاق ابتدا باید تا حد ممکن دغدغه های عمومی کارمندان را برطرف کرده و سپس به تخصیص امتیازاتی بنا بر صلاحدید مدیریت مجموعه به صورت فردی پرداخت.

در این خصوص باید نکات کلیدی را مورد توجه قرار داد از جمله:

 • اﻣﻨﻴﺖ ﺷـﻐﻠﻲ
 • آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده  
 • اراﺋﻪ ﭘﺎداش ﻫﺎي ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ
 • ﺗﺴﻬﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت
 • ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن

۲- آموزش به کارکنان در قالب کارگاه های اموزشی:

     باید به کارکنان هر واحد نحوه صحیح ارتباط و همکاری با سایر واحد ها آموزش داده شود، این رفتار سازمان یافته از طرفی باعث ایجاد ارامش روانی کارکنان و از طرف دیگر موجب افزایش هماهنگی و یکپارچگی بین افراد و در نتیجه باعث افزایش سرعت پیش برد وظایف و خدمت رسانی به مشتری های بیرونی شرکت خواهد شد.

هدف از برگزاری این کارگاه ها ارائه یک یا چند روش خلاقانه برای بهبود روابط بین سازمانی واموزش مدل های افزایش انگیزه به کارکنان می باشد.