Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

وقتی صحبت از مذاکره به میان می آید، تنها جلسات رسمی مدنظر نیست. هنگامی که والدین با فرزند خود بر سر خواندن درس و نرفتن به مهمانی بحث می کنند مذاکره در میان است. زمانی که برای مصاحبه استخدام به سازمانی دعوت می شوید یک مذاکره در جریان است. خرید و فروش نیز بدیهی ترین مصداق مذاکره هست. Read more

ما در زندگی به طور گسترده ای از امتیاز در مذاکرات صحبت می کنیم.اصلا منظور ما از امتیاز چیست؟ سکه ی رایج  در مذاکرات  امتیاز است.همانطور که ما در معاملات سکه رد و بدل می کنیم د رمذاکرات امتیاز می دهیم و امتیاز می گیریم. مذاکره کننده ی حرفه ای کسی است که بتواند این امتیازات را بهتر معامله کند. Read more