Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

هر منبعی در سازمان دارای ارزش و نیازمند مدیریت است و اطلاعات یکی از این منابع مهم به شمار می رود. به دلیل تغییرات سریعی در محیط سازمان ها اتفاق می افتد و باعث پیچیدگی محیط شده است، لازم است تا مدیران از یک سیستم اطلاعاتی مناسب استفاده کند تا توانایی هماهنگ کردن سازمان/خود را با تغییرات داشته و دوام سازمان/خود را در موقعیت های رقابتی تضمین کنند. درعین حال درصورتی که مدیران دسترسی مناسب و به هنگام به اطلاعات داشته باشد از تا حد زیادی تصمیم گیری های نادرست جلوگیری خواهد شد.

مدیریت اطلاعات Information management به معنای جمع آوری اطلاعات، مدیریت آن ها و ارائه نتایج به یک یا چند نفر است. داده هایی که پردازش و تبدیل به اطلاعات شده است به منظور تسهیل تصمیم گیری در اختیار مدیران سطوح مختلف قرار داده می شود. به دلیل اینکه حجم داده ها در یک سازمان رو به افزایش است؛ لازم است تا از ابزاری/روشی کمک گرفته شود تا ذخیره سازی و بازیابی آنها تسهیل گردد. در این میان نکته حائز اهمیت تعیین اطلاعاتی است که بیش از بقیه برای موفقیت سازمان مهم است. حال سوال مهم این است که چگونه می توان کیفیت و دقت اطلاعات را بهتر، داده های اضافی شناسایی و حذف کرد.
روند کار در سیستم های مدیریت اطلاعات به این شکل است که، داده ها را به دست آورده، نگهداری کرده، آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و به اطلاعات تبدیل میکنند. اطلاعات میتوانند در قالب های مختلفی گزارش شوند؛ مانند عکس، جدول و نمودار. با مقایسه عملکرد واقعی سازمان و برنامه هایی که مدنظر بوده است؛ همچنین با بررسی و تحلیل گزارشها مدیر میتواند دقیق تر و سریع تر و با خطای کمتر اقدام به تصمیم گیری نماید.