تئوری پنجره شکسته در ساختار سازمانی

تئوری پنجره شکسته در ساختار سازمانی
در سال 1982 آقای George L.Kelling (قاضی) و آقای Games Q.wilson (وکیل) که هر دو در دانشگاه هاروارد جرم شناسی تدریس میکنند در پی یافتن پاسخ به این سوال که در یک جامعه چه اتفاقی می افتد که جرم شکل میگیرد؟

 

یک از رویکرد­های مفید برای عمیق شدن در نحوه سیستمی اندیشیدن، تحلیل میدان نیروهای سیستم است که کِرت لوین مبتکر آن بوده است.

حکمیت

حکمیت یک رویه سازمانی است که درآن یک طرف سوم تصمیمی نهایی و اجباری یا یک تصمیم داوطلبانه برای طرفین تعارض فراهم می کند. حکمیت برای طرفین این امکان را فراهم می کند که روند تعارض تحت کحنترل قرار گیرد البته خروجی کار لزوما تحت کنترل نخواهد بود.

مدیریت تعارض (بخش نهم)

حل تعارض

مذاکره: مذاکره فرایندی است که دران هریک از طرفین تلاش می‌کنند تا توافقی جهت حل تضاد میانشان خلق کنند.

مدیریت تعارض (بخش هشتم)

مباحثه سازنده

مباحثه سازنده در واقع یک گفتگوی آزاد پیرامون نگرش های متضاد طرفین از مشئله و منافع آن ها است و معمولا زمانی رخ می دهد که طرفین ایده های متضاد خویش که باعث جلوگیری از حل مسئله می شود (حداقل در کوتاه مدت) را شرح دهند.