Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

موانع تفویض اختیار و راه حل های آن

زمان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر شخص می‌باشد. در یک محیط کاری هرچه جایگاه یک فرد در سلسله‌مراتب سازمانی بالاتر باشد، ارزش وقت او نیز بیشتر خواهد بود. درواقع اگر ارزش‌گذاری و به عبارت بهتر قیمت‌گذاری وقت پرسنل انجام شود، خواهیم دید که با هدر رفت وقت یک مدیر، حجم سرمایه بیشتری از سازمان از بین خواهد رفت.

 

 

توسعه‌ منابع انسانی بخشی از مدیریت منابع انسانی است که به طور خاص با آموزش و توسعه‌ی کارمندان سازمان سر و کار دارد. توسعه‌ منابع انسانی شامل آموزش افراد بعد از استخدام، فراهم آوردن فرصت‌هایی برای آموختن مهارت‌های جدید، توزیع منابعی که به آنها در انجام وظایف کمک می‌کنند و هر نوع فعالیتی در جهت رشد و پیشرفت کارمندان می‌شود.