کوسه های درون:

زیاد بودن مصرف ماهی در ژاپن باعث شد تعداد ماهی ها در سواحل خیلی کم شود،ماهی گیران تصمیم گرفتند که به اوسط دریا بروند و ماهی بگیرند از این جهت فریزر هایی را تهیه کردند که ماهی ها را در این چند روز درون آنها قرار دهند.