Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مدل متجانس رفتار سازمانی

با توجه به توضیحات پیشین، وظیفه ما توسعه یک مدل است که بازتاب مفاهیم پایه‌ای سیستم و ویژگی‌های آن باشد اما مدل مذکور باید خاص‌تر بوده و قابلیت استفاده به‌عنوان یک ابزار تحلیلی را داشته باشد.

در ادامه مدلی را شرح می‌دهیم که ورودی‌های حیاتی، خروجی‌های اصلی و فرایند تبدیل ورودی به خروجی را در فعالیت‌های سازمان مشخص می‌کند.

تأکید اصلی مدل بر فرایندهای تبدیل است به‌خصوص بازتاب وابستگی‌های متقابل درونی سیستم. در واقع این مدل سازمان‌ها را به شکل اجزایی که در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند، می‌بیند. این اجزا در حالت تعادل، تناسب و ثبات نسبت به یکدیگر قرار دارند. تا اجزای مختلف سازمان می‌توانند به‌خوبی با یکدیگر سازگار و متناسب شده و به‌صورتی اثربخش کار کنند و یا با یکدیگر سازگار نبوده و باعث اختلال عملکرد و اثربخشی پایین سازمان گردند. مدل متجانس رفتار سازمانی بر اساس این امر که اجزای سازمان تا چه حد در تناسب با یکدیگر هستند طراحی‌شده و اثربخشی این مدل بر اساس کیفیت این تناسبات و تجانس‌ها است.

مهم است که به یاد داشته باشید که تأکید ما برای ایجاد یک مدل رفتار سازمانی باعث ایجاد الگوهای رفتاری و بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد. واضح است که در ابتدا باید پیرامون ورودی‌ها، خروجی‌ها، اجزای اصلی فرایند تبدیل و روش‌های تعاملات این اجزا صحبت کرد.

ورودی‌ها

ورودی‌ها عبارت‌اند از داده‌ها و مواد اولیه‌ای (نه الزاماً فیزیکی) که سازمان به‌وسیله آن‌ها کار می‌کند. طبیعتاً ورودی‌ها انواع مختلفی دارند که عبارت‌اند از: محیط، منابع، تاریخچه، استراتژی‌ها و ... .

اولین ورودی محیط است. هر سازمانی در درون یک محیط بزرگ‌تر شامل افراد، گروه‌ها، سایر سازمان‌ها و حتی نیروهای اجتماعی بزرگ‌تر قرار دارد که این گروه‌ها به‌صورت بالقوه قدرت تأثیر بر نحوه عملکرد سازمان را دارند. به‌خصوص اینکه محیط شامل بازارها، تأمین‌کنندگان، حاکمیت، اتحادیه‌های کارگری، رقبا، مؤسسات مالی و مانند این‌ها است و این عوامل جهت عملکرد سازمان به‌شدت مهم و حیاتی هستند. محیط سه شاخصه حساس که بر تحلیل سازمانی اثر دارند، دارد. اول اینکه محیط تقاضای سازمان را ایجاد می‌کند. دوم، محیط می‌تواند کنش‌ها و واکنش‌های سازمان را محدود نماید. سوم اینکه محیط شامل فرصت‌های کسب‌وکار جدید است که سازمان می‌تواند به دنبال آن باشد.

در هنگام تحلیل وضعیت سازمان باید عوامل محیطی را در نظر گرفت و تعیین کرد که هرکدام از این عوامل به‌تنهایی یا به‌صورت تجمعی چه تأثیری بر تقاضا، محدودیت‌ها، فرصت‌ها خواهند داشت.

 

ادامه دارد....