مفهوم تناسب و تجانس

مفهوم تناسب و تجانس
میان هریک از ورودی‌های سازمانی حدی از تناسب، تجانس و توافق به‌ صورت نسبی وجود دارد. تناسب و تجانس میان دو جزء به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

مدلی جهت آسیب‌شناسی رفتار سازمانی (قسمت هفتم)

ساختار و سازمان غیررسمی: این بعد از سازمان معمولاً جنبه ضمنی و نانوشته دارد اما کاملاً بر رفتار سازمان اثر می‌گذارد.

مدلی جهت آسیب‌شناسی رفتار سازمانی (قسمت ششم)

اجزای سازمان:

راه‌های مختلفی برای اندیشیدن پیرامون اجزای اصلی سازنده سازمان‌ها وجود دارد اما حقیقتاً نمی توان علی‌رغم توسعه دانش بشری، بهترین راه توصیف اجزای سازمان را معرفی کرد.

مدلی جهت آسیب‌شناسی رفتار سازمانی (قسمت پنجم)

استراتژی مهم‌ ترین ورودی سازمان است. از یک طرف تصمیمات استراتژیک به‌ صراحت طبیعت کار سازمان را مشخص می‌کند و از سوی دیگر خروجی‌های سیستم را مشخص می‌کند. استراتژی مشخص می‌کند چگونه یک سازمان باید با متغیرهای اساسی برخورد کند.

مدلی جهت آسیب‌شناسی رفتار سازمانی (قسمت چهارم)

 

ورودی دوم منابع سازمانی است. هر سازمان طیف مختلفی از دارایی‌های در دسترس را دارد. این‌ها شامل کارمندان، فناوری، سرمایه، اطلاعات و مانند این‌ها است.

صفحه1 از3